§ 1.
[przedmiot regulacji]

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.oplotka.com składania zamówień towarów dostępnych w tym sklepie, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny za nabywane towary, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin niniejszy nie określa zasad przeprowadzanych przez Sprzedawcę wyprzedaży, promocji ani zasad prowadzenia polityki lojalnościowej (karty stałego klienta, ulgi, zniżki itp.).

§ 2.
[definicje]

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy.

Dokument sprzedaży – rachunek potwierdzający sprzedaż, w formie faktury VAT lub Paragonu.

Dnie robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Forma płatności – sposób uiszczenia ceny za zamówiony towar, wybrany przez Kupującego podczas składanego zamówienia towaru. Płatność online – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest STRIPE. Dostępne formy płatności: karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Forma dostawy – sposób dostarczenia zamówionego towaru, wybrany przez Kupującego podczas składanego zamówienia.

Formularz rejestracji – dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, kwestionariusz, którego wypełnienie przez Kupującego jest warunkiem rejestracji Kupującego w systemie sprzedaży Sprzedawcy i dokonywania zamówień w sklepie.

Formularz zamówienia – dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, kwestionariusz, za pomocą którego Kupujący dokonuje zamówienia towaru.

Informacja – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystający ze Sklepu Internetowego, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.

Sklep internetowy bądź sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.oplotka.com prowadzony przez spółkę OPLOTKA KAROLINA GŁUCHOWSKA za którego pośrednictwem Kupujący może zamawiać i nabywać towar.

Sprzedawca, OPLOTKA KAROLINA GŁUCHOWSKA

Strona – Kupujący lub Sprzedawca, którzy łącznie nazywani są również „stronami”.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zamówienie – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 3.
[strony transakcji]

Sklep internetowy działający pod nazwą i adresem OPLOTKA KAROLINA GŁUCHOWSKA – www.oplotka.com, prowadzony jest przez OPLOTKA KAROLINA GŁUCHOWSKA, posługujący się do korespondencji elektronicznej adres e-mail: karolina@oplotka.com, która to firma w dalszej części Regulaminu oraz w poszczególnych dokumentach potwierdzających transakcje określana jest jako Sprzedawca.
Kupującym w sklepie internetowym OPLOTKA może być:
a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b)osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,

c) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Do skutecznego złożenia zamówienia i zawarcia umowy, niezbędne jest posiadanie przez kupującego skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką rachunku potwierdzającego zakup towaru (paragon lub faktura VAT).
 
§ 4.
[zamawianie towaru]

Sklep internetowy OPLOTKA KAROLINA GŁUCHOWSKA prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz poprzez sieć autoryzowanych sklepów detalicznych. Wszystkie zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową www.oplotka.com. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i potwierdzenie tego faktu.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie OPLOTKA KAROLINA GŁUCHOWSKA są ręcznie wykonywane, nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia wybranego towaru dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej.
Zamówienie towaru następuje według następującego schematu:
a) Sprzedający prezentuje swój towar zamieszczając poszczególne artykuły na prowadzonej przez siebie stronie internetowej www.oplotka.com.

b) Kupujący mając do dyspozycji „koszyk”, kompletuje zamówienie wybierając towar (poszczególny artykuł) przez kliknięcie pola “DO KOSZYKA” – znajdującego się pod poszczególnym artykułem;

c) po skompletowaniu całości zamówienia, Kupujący uaktywnia formularz zamówienia, w którym odznaczając odpowiednie pola, wybiera sposób dostawy zamówionego towaru oraz formę płatności;

d) następnie Kupujący wypełnia formularz zamówienia i składa zamówienie poprzez wysłanie tego formularza do Sprzedawcy – klikając w odpowiednie pole w tym formularzu;

e) każdorazowo, bezpośrednio przed wysyłką formularza zamówienia do Sprzedawcy, podawana jest Kupującemu łączna cena wszystkich wybranych towarów (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów) oraz pełny koszt dostawy tych towarów, realizowanej w wybranej przez Kupującego formie;

f) po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła, na podany przez Kupującego (w formularzu zamówienia) adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, obejmujące wszystkie istotne elementy zamówienia, takie jak numer zamówienia, łączna cena zamówienia (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów i ceny dostawy), forma dostawy.

Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług „VAT”), wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest cena poszczególnego artykułu uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Cena towaru nie obejmuje kosztów jego dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy towaru podawana jest przy składaniu zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, dostępnych w sklepie internetowym oraz możliwość przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana cen towarów nie dotyczy towarów już zamówionych, których cena podana w chwili dokonywania zamówienia towaru, jest dla stron wiążąca.
Każdy kupujący może uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w sklepie internetowym towary. Zasady przyznawania zniżek i ulg określa i publikuje na stronie internetowej Sprzedawca.
Przy zakupie każdego towaru, wystawiany jest rachunek w formie paragonu lub faktury VAT – zależnie od zakupionego produktu. Faktura jest dostępna do pobrania w panelu Klienta. Wyjątkiem są zamówienia w których towarem są "perfumy", wówczas Klient otrzyma paragon w formie papierowej razem z przesyłką zawierającą zamówiony towar.
Do zawarcia przez strony umowy, dochodzi w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Sprzedawcę zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w niezbędnym zakresie) wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia.
Zamówienie nie zostanie przez Sprzedawcę przyjęte, jeżeli w formularzu zamówienia Kupujący zamieści niekompletne lub niepełne dane, uniemożliwiające weryfikację Kupującego i należyte dostarczenie towaru.
W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym z uwagi na podanie błędnego adres lub numer telefonu, zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane.
W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się z Kupującym.
Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez firmę OPLOTKA KAROLINA GŁUCHOWSKA, danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Wypełnienie i przesłanie przez Kupującego formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).
Specjalne warunki sprzedaży artykułów pochodzących z wyprzedaży i promocji dostępne są do wyczerpania zapasów lub puli danej promocji. Z powodu ograniczonej liczby bądź ilości artykułów objętych wyprzedażą lub promocją, zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów lub puli promocji, nie będą realizowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez Sprzedawcę (zamiast potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Sprzedawcy prześle Kupującemu stosowną informację). Wyprzedaże, promocje i inne specjalne warunki sprzedaży, dostępne jedynie w sklepie internetowym www.oplotka.com.
 
Specjalne promocje cenowe dostępne tylko w sklepie internetowym mogą wiązać się z zakupem innego artykułu i są wówczas ważne jedynie przy spełnieniu warunków promocji opisanych w karcie towaru. Liczba artykułów objętych promocją jest ograniczona.
Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty, a także w przypadku gdyby realizacja zamówienia mogła narazić Sprzedawcę na odpowiedzialność administracyjną, cywilną lub karną lub grozić mu szkodą (w tym ujmą wizerunkową).
§ 5.
[formy płatności]

Kupującemu służy prawo wyboru formy dostawy towaru i formy płatności za ten towar wraz z dostawą. Informacje dotyczące akceptowanych przez Sprzedawcę form płatności, znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce „dostawy i zwroty”. Wyboru formy płatności, Kupujący dokonuje w formularzu zamówienia – wypełniając go zgodnie z § 4 ust. 3 pkt d.
Sprzedawca akceptują następujące formy płatności:
a) płatność kartą kredytową przez Internet w trakcie składania zamówienia, tj. podczas procesu zamawiania towaru Kupujący za pomocą karty kredytowej dokonuje zapłaty za ten towar, a zamówienie jest realizowane pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego

b) płatność szybkimi przelewami przez Internet w trakcie składania zamówienia, tj. podczas procesu zamawiania towaru Kupujący za pomocą szybkich przelewów dokonuje zapłaty za ten towar, a zamówienie jest realizowane pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego;


Koszt, termin oraz sposób dostawy towaru wynikają z wybranej przez Kupującego w zamówieniu formy dostawy.
W terminie do dziesięciu dni roboczych od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy, towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie Kupującego faktury VAT, zostaje wysłany na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
Po przyjęciu zamówienia i wysłaniu do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Sprzedawca czeka 5 dni roboczych na pozytywną autoryzację od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź na wpłynięcie należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy. W wypadku bezskutecznego upływy powyższego terminu, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a zaniechanie Kupującego poczytane jako odstąpienie od umowy.
 
§ 6.
[dostawa towaru]

Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym www.oplotka.com.
Sprzedawca dostarcza zamówiony towar w następujących formach dostawy:
a) dostawa na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem poczty kurierskiej,

b) dostawa na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego (Poczty Polskiej),

Przy dostawach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostawa za pomocą firmy kurierskiej DPD lub Paczkomaty INPOST jest bezpłatna.
Przy dostawach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie. Regulacje zawarte w § 4 ust. 3 pkt e i f znajdują zastosowanie.
O ile Kupujący nie wskaże Sprzedawcy innego terminu dostawy, Sprzedawca w terminie do dziesięciu dni roboczych w przypadku produktów ze srebra i dwudziestu dni roboczych w przypadku od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy, wysyła na wskazany przez Kupującego adres zamówiony towar wraz z rachunkiem i formularzem odstąpienia od umowy.
Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
Koszt dostawy ponosi Kupujący i podawany on jest przy składaniu zamówienia.
O statusie zamówienia, Kupujący informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą odbioru towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności towaru i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i korzystaniem z towaru, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru.
Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.
 
§ 7.
[reklamacje]

Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu www.oplotka.com są wykonywane ręcznie, nowe i są objęte gwarancją producenta. Dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży.
W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
Za wady fizyczne lub prawne rzeczy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego będącego konsumentem – na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy, od dnia dostarczenia rzeczy Kupującemu będącemu konsumentem.
Roszczenie Kupującego będącego konsumentem o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
 
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawca przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

W przypadku zawarcia umowy z Kupującym będącym konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego (chwila odbioru towaru).
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar (poszczególny artykuł) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu daną rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).
Jeżeli towar ma wadę Kupujący będący konsumentem, może:
 
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

d) żądać usunięcia wady.

Kupujący nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
Kupujący będący konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany w ust. 29, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz uzupełniony formularz reklamacji, który jest dostępny do pobrania w zakładce „dostawa i zwroty”. W formularzu należy określić, którą opcją Klient jest zainteresowany: naprawa towaru, wymiana towaru, zwrot pieniędzy.
Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Kupującego będącego konsumentem. W przeciwnym razie uznaje się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Kupującego za uzasadnione.
Sprzedawca, w przypadku żądania Kupującego określonego w pkt. 9 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
Kupujący będący konsumentem może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia roszczenia.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego będącego konsumentem jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego będącego konsumentem.
W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych ustawą, przysługujących konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Kupujący będący konsumentem dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub decyzja organu wydana w sporze podmiotem trzecim stała się prawomocna lub ostateczna.
Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu. Powyższa regulacja nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
Adresem reklamacyjnym, tj. adresem do dostarczania bądź odsyłania reklamowanego towaru jest: Ul. Ostródzka 74R m 2, 03-289 Warszawa.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem.
Powszechnie obowiązujące przepisy prawne regulujące instytucję rękojmi za wady znajdują się w ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny w art. 556 i następnych.
 
Zwrotom nie podlegają produkty wykonane ze złota próby 585 na zamówienie.
 
§ 8.
[odstąpienie od umowy]

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2015 r. o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem ust. 2), składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy (zamówionego towaru). Wyjątkiem jest towar "karta podarunkowa" w formie fizycznej lub elektronicznej. Ten produkt nie podlega zwrotowi. Formularz zwrotu/wymiany znajduje się do pobrania na stronie www.oplotka.com. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia wraz ze zwracanym produktem i paragonem przed jego upływem. Wysyłka na adres Ul. Ostródzka 74R m 2, 03-289 Warszawa.
Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu (którego wzór stanowi Formularz reklamacyjny dostępny do pobrania na stronie www.oplotka.com formularza odstąpienia od umowy jest dostępny również na stronie internetowej sklepu OPLOTKA KAROLINA GŁUCHOWSKA. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone również w innej formie – stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta.
W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu dokonane przez niego płatności, z potrąceniem kosztów dostarczenia rzeczy. W przypadku zamówienia opłaconego w całości lub częściowo kartą podarunkową, środki zostaną zwrócone na karte podarunkową OPLOTKA.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Kupujący będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Kupujący będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
Jeżeli towar dostarczono Kupującemu będącemu konsumentem do miejsca jego zamieszkania w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
W wypadku częściowego odstąpienia od umowy, tj. odstąpienia dotyczącego poszczególnych artykułów dostarczonych zgodnie z zamówieniem, regulacje powyższe stosuje się odpowiednio.
 
§ 9.
[ochrona danych osobowych]

Składając zamówienie w sklepie internetowym OPLOTKA KAROLINA GŁUCHOWSKA Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Kupującego na ich podanie.
Przekazywane przez Kupującego dane osobowe stanowią niezbędne minimum do należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę i są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy,

b) informowania o nowych towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep OPLOTKA KAROLINA GŁUCHOWSKA – jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę.

Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002, Nr. 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy – Polityka prywatności.
Administratorem danych osobowych sklepu internetowego OPLOTKA KAROLINA GŁUCHOWSKA jest Sprzedawca. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim do celów marketingowych ani żadnych innych celów. W każdym momencie Kupującemu przysługuje prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: karolina@oplotka.com lub listownie na adres Sprzedawcy: ul. Ostródzka 74R m. 2, 03-289 Warszawa.
§ 10.
[postanowienia końcowe]

Wszelkie prawa do sklepu internetowego OPLOTKA KAROLINA GŁUCHOWSKA, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem i bądź za zgodą Sprzedawcy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub strony internetowej sklepu przez Kupującego lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Przedstawiona prezentacja w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym OPLOTKA KAROLINA GŁUCHOWSKA oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu przez Kupującego oraz zobowiązuje Kupującego do przestrzegania zawartych w nim zasad.
Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, za wyjątkiem sporów, których stroną jest konsument.
W razie zaistnienia sporu wynikającego z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu lub pozostającego w związku z nią, Kupujący będący konsumentem może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy).
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, jednakże do wszystkich zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu uprzednio obowiązującego. O zmianie Regulaminu zarejestrowany Kupujący zostanie poinformowany z 14-dniowym wyprzedzeniem, złożenie zamówienia w sklepie internetowym OPLOTKA KAROLINA GŁUCHOWSKA po upływie tego terminu oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających ze zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu.
Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
 
 
REGULAMIN AKCJI „BLACK WEEKEND” ORGANIZOWANEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA

§1
[postanowienia ogólne]

Definicje:
Regulamin – niniejszy dokument
Organizator – firma OPLOTKA Karolina Głuchowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 74r m2 03-289 NIP: 5272482234 reprezentowana przez właścicielkę Karolinę Głuchowską
Akcja – akcja organizowana pod nazwą „Black Weekend”
Biżuteria – srebrna nausznica przekazywana klientom w ramach Akcji według zasad określonych w Regulaminie
Kupujący – osoba fizyczna, będąca klientem oficjalnego sklepu internetowego Organizatora www.oplotka.com.
Produkty – wszelkie pozycje będące ofertą oficjalnego sklepu internetowego Organizatora www.oplotka.com.
Sklep – oficjalna strona sklepu internetowego Organizatora (www.oplotka.com)
Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Informacje o Akcji są rozpowszechniane za pośrednictwem Internetu w Sklepie, na oficjalnym profilu Facebook Organizatora pod adresem www.facebook.com/oplotka oraz na oficjalnym profilu Instagram Organizatora pod adresem www.instagram.com/oplotka
Akcja będzie przeprowadzona w okresie 22.11.2023 od godziny 20:00 do 26.11.2023 do godziny 23:59.
W Akcji mogą wziąć udział osoby dokonujące zamówień poprzez Sklep
 
§2
[warunki uczestnictwa w konkursie]

Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, będąca klientem Sklepu
Akcja nie dotyczy klientów hurtowych tj składających zamówienia poza Sklepem
Warunkiem uczestnictwa w Akcja jest:
zapoznanie i zaakceptowanie regulaminu dostępnego na stronie Sklepu,

zakup produktów Organizatora w terminie określonym w §1 pkt 3.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora
 
§3
[zasady akcji]

Przedmiotem Akcji jest przekazanie przez Organizatora i otrzymanie przez Kupującego Biżuterii w ramach Akcji
Warunkiem otrzymania Biżuterii przez Kupującego jest zrealizowanie zakupów o wartości równej lub większej niż 300 zł (brutto) dokonanych w Sklepie w terminie określonym w §1 pkt 3
Biżuteria zostanie dołączona do przesyłki bez dodatkowych kosztów po stronie Kupującego
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Akcji, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 
§4
[reklamacje i zwroty]

Organizator wyraża zgodę na reklamacje i zwroty zakupionych w trakcie trwania Akcji produktów według zasad określonych w regulaminie na stronie www. oplotka.com/regulamin
Reklamacje mogą dotyczyć zarówno zakupionych w ramach akcji Produktów jak i otrzymanej Biżuterii
Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy za zakupione w ramach Akcji Produkty jest zwrot zakupionych Produktów oraz otrzymanej w ramach Akcji Biżuterii na adres siedziby Organizatora tj: OPLOTKA Karolina Głuchowska, ul. Ostródzka 74r m2, 03-289 Warszawa.
 
§5
[dane osobowe uczestników konkursu]

Warunkiem udziału w Akcji jest podanie przez Kupującego prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego
W Akcji wezmą̨ udział tylko Ci kupujący, których zgłoszenia będą̨ zawierały powyższe informacje
Podane dane będą̨ przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Akcji a ich właścicielem na ten czas będzie Organizator.
Kupujący ma prawo do wglądu i zmiany danych osobowych na każdym etapie Akcji
 
§6
[postanowienia końcowe]

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na Stronie.
Subskrybuj
Koszyk
Produkt dodany do koszyka
Koszyk jest pusty
A może jeszcze to?